Regulamin zakupów voucherów

§1 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz określa zasady sprzedaży produktów firmy Thai-Land Massage oferowanych w sklepie internetowym http://www.masaztajskibanino.pl
2. Właścicielem sklepu internetowego http://www.masaztajskibanino.pl, zwanego dalej Sklepem, jest TPD TRADE Sp z o.o. ul. Gdańska 88/1, 85-022  Bydgoszcz, NIP 9571080037
3.Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Konsumentem, a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy o adresie elektronicznym http://www.masaztajskibanino.pl
4. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Sprzedawca oświadcza, że świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
7. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://www.masaztajskibanino.pl;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub /i zakupu w Sklepie;
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Konsumenta;
Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

§2 Rejestracja i logowanie.

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest wypełnienie formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionego towaru. Wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres email.
5. Podanie danych, o których mowa w punkcie 1, jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży w niniejszym Sklepie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w innym celu niż powyższy znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
6. Złożenie przez Użytkownika zamówienia, pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrany towar, w wysokości określonej w zamówieniu.
7. W  celu rozwiązania umowy o prowadzenie konta w Sklepie, Użytkownik powinien przekazać taką informację do Sklepu za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie.

§3 Składanie zamówień.

1. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.
2. Umowa sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Konsumenta. Email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
3. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę. Użytkownik łączący się z Internetem spoza terytorium Polski, może mieć ograniczony dostęp do niektórych informacji o produktach, więcej o tych ograniczeniach można się dowiedzieć z Polityki Prywatności. Użytkownik składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany – polecenie „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
4. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem ‚Zamówienie’. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ‚Kontynuuj zakupy’ wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia. nie będzie już można dokonać zmian w koszyku.
Dla realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
5. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne.
6. Dla Użytkowników zagranicznych Sklep udostępnia wersję angielską swoich stron.
7. Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej (na życzenie Użytkownika).

§4 Ceny towarów.

1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w  złotych Polskich; nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w zakładce ‘Koszty dostawy’.
3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie Produktowej w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca cenę produktu, koszty przesyłki, przedstawiana jest po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności – w trzecim kroku Koszyka.
5. Sklep może udostępniać ofertę promocyjną, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§5 Formy płatności i dostawy.

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pomocą serwisu Przelewy24 kartą płatniczą, przelewem internetowym lub tradycyjnym przelewem na konto bankowe. Bieżące formy płatności określone są na stronie ‘Formy płatności’.
2. Wysyłka Produktu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej w wersji PDF, bez dodatkowych opłat oraz na życzenie Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku wyboru metody dostawy „Wysyłka Pocztą”  Sklep dokona wysyłki pocztą priorytet bez dodatkowych kosztów.  Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6 Realizacja zamówień.

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie produktu formą elektroniczną lub na życzenie Konsumenta poprzez pocztę, do przekazania przesyłki Konsumentowi.
2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła Konsumentowi email potwierdzający zamówienie, który zawiera wszystkie istotne warunki zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po zawarciu Umowy.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
4. Sklep ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi towar wolny od wad.

§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej). 

1. od 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: salon@masaztajskibanino.pl, telefonicznie: +48 730 070 260, lub korespondencyjnie: Thai-Land Massage, ul.Północna 22/8, 80-297 Banino.
2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

§8 Odstąpienie od umowy.

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Zaproszenia oraz karnety wartościowe nie podlegają refundacji w przypadkach innych niż wyżej wymieniony (art. 27)

1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, login oraz hasło), podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówienia w Sklepie, jest Sprzedawca, tj. firma Thai-Land Massage, mieszcząca się przy ulicy Północnej 22/8 w Baninie.
2. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub partnerów handlowych Sklepu w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie lub u partnerów.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w zakładce Polityka Prywatności.

§10 Sprawy nieuregulowane regulaminem.

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§11 Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym:  http://www.masaztajskibanino.pl
2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
– zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
– zmiany form płatności,
– zmiany sposobów dostawy,
– zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na  złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
4. Niniejszy Regulamin został opublikowany dn. 10 grudnia 2016.

W przypadku stwierdzenia objawów choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu prosimy o anulowanie lub przełożenie wizyty na dalszy termin.

Jeśli miałeś ostatnio badania na COVID i nie otrzymałeś jeszcze wyniku prosimy o przełożenie wizyty na inny termin do czasu otrzymania wyniku negatywnego.

Wchodząc do salonu prosimy o używanie maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po wejściu do salonu prosimy o dezynfekcję rąk.

Prosimy o przychodzenie na wizyty po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, na uzgodniony czas a także bez osób towarzyszących.

Staramy się stworzyć jak najbezpieczniejsze warunki dla naszych klientów i pracowników wobec panującej wokół nas sytuacji.  Jeśli jednak dalej nie czujesz się komfortowo korzystając z naszych usług,  proponujemy przełożyć wizytę na późniejszy termin.  Terminy ważności zaproszeń i karnetów wartościowych stają się bezterminowe.  

PRZECIWWSKAZANIA DO MASAŻU

W większości przypadków masaż tajski jest zabiegiem bezpiecznym. Osoby, których dotyczy jedna z wymienionych niżej sytuacji, nie powinny poddawać się masażowi.
– Spożywanie alkoholu przed masażem jest niewskazane.
– Powinno się najpóźniej na półtorej godziny przed masażem spożyć posiłek.  

Przeciwwskazania do masażu:
– wszystkie stany chorobowe przebiegające z wysoką temperaturą ciała (powyżej 38° C), ostre i podostre stany zapalne,
– przerwanie ciągłości skóry, wczesny okres po złamaniach, skręceniach i zwichnięciach (w takich przypadkach można masować poszczególne zdrowe stawy)
– wszelkiego rodzaju zmiany dermatologiczne,
– blizny, stłuczenia, stany zapalne skóry, żylaki (w takich przypadkach można masować tylko zdrowe części ciała)
– alergie na stosowane do masażu kosmetyki,
– krwotoki lub tendencje do ich wystąpienia,
– niewyrównane wady serca, tętniaki, świeże zakrzepy, świeży zawał serca,
– nowotwory złośliwe i niezłośliwe,
– pourazowe wylewy w stawach i mięśniach (do 3 dni od urazu)
– zapalenia żył
– zapalenie szpiku kostnego z przetokami,
– jamistość rdzenia,
– okres pierwszego trymestru i ostatniego miesiąca ciąży,
– cały okres ciąży z powikłaniami,
– wszystkie przypadki wymagające interwencji chirurgicznej,
– osoby po zabiegach operacyjnych (masaż można wykonać 12 miesięcy po zabiegu jeśli był poważny i 6 miesięcy po mniejszym, jeżeli blizny są dobrze zagojone)
– choroba wrzodowa z krwawieniami,
– kamica wątrobowa i nerkowa.